Контакт

Канцеларијата на ЗЗЖ Анима Мунди се наоѓа во Т.Ц. Бисер во нас. Аеродром.

Долу се наведени термините за прием во канцеларијата.

Приемно време

термините може да се ажурираат најмалку 2 часа пред закажанато